aktualności

Dzień zakochanych w Galerii Kupieckiej

W sobotę, 13 lutego przeżyj niezapomniane Walentynki z Galerią Kupiecką. Przyjdź i zrób pamiątkowe zdjęcie z drugą połówką na ławeczce zakochanych. Najbardziej kreatywne zdjęcie zostanie nagrodzone voucherem na pobyt w luksusowym apartamencie.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GALERII KUPIECKIEJ”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn. „DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GALERII KUPIECKIEJ” w Galerii Handlowej Galeria Kupiecka w Otwocku organizowanej przez spółkę WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533037, NIP: 5322050124, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Organizator- spółka WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 2. Akcja promocyjna – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników polegająca na możliwości otrzymania zdjęcia zrobionego w walentynkowej scenerii oraz uzyskania voucheru prezentowego po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 3. Voucher prezentowy – voucher wręczany przez pracownika Organizatora, uprawniający do bezpłatnego siedmiodniowego pobytu 4 osób w luksusowym apartamencie w wybranej lokalizacji sieci Holiday Park & Resort, o łącznej wartości  2093 zł.
 4. Uczestnik – każda osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji promocyjnej za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 5. Punkt obsługi akcji promocyjnej – oznaczone miejsce w Galerii Kupieckiej, czynne w dniu 13.02.2020 r. w godzinach 10:00-19:00, w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników Akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz wydawany Uczestnikowi w Punkcie obsługi akcji promocyjnej.
 7. Komisja konkursowa- osoby wybrane przez Organizatora, czuwające nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej.


2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna odbywa się w dniu 13.02.2021 r. w godzinach 10:00-19:00.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Kupiecka w Otwocku.
 3. Zwycięzca Akcji promocyjnej, który zostanie wybrany przez Komisję konkursową, zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w dniu 15.02.2021 r.
 4. Nagrodę będzie można odebrać w biurze administracji centrum handlowego Galeria Kupiecka, ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock (I piętro), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.


3. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej czuwa Komisja konkursowa.
 2. Posiedzenia Komisji nie są jawne.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej Uczestnik musi w dniu 13.02.2021 zgłosić się do Punktu obsługi akcji promocyjnej i zarejestrować się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej- jeżeli posiada), własnoręcznie się podpisać, zatwierdzając tym samym poprawność uzupełnionych danych osobowych i kontaktowych, zobowiązując do stosowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażając zgodę w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego każdy Uczestnik otrzyma zdjęcie zrobione w romantycznej scenerii.
 3. Komisja Konkursowa wybierze najbardziej kreatywne zdjęcie i tym samym wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma Voucher prezentowy.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz, wypełniając Formularz zgłoszeniowy w sposób wskazany w pkt. 1.
 5. Jeden Uczestnik Akcji promocyjnej może otrzymać jedno zdjęcie i wygrać tylko jeden Voucher prezentowy.
 6. Nagroda nie podlega wymianie. Nagroda może być odebrana osobiście przez Uczestników w dniu finału Akcji promocyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia finału Akcji promocyjnej, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn niezależnych od Zwycięzcy, wówczas termin może zostać przedłużony na pisemny uzasadniony wniosek Zwycięzcy.
 7. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana w terminie wskazanym w pkt. 6 roszczenie o jej wydanie wygasa, a jej własność przechodzi na Organizatora.
 8. Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zaakceptowanie przez uczestnika Regulaminu Holiday Park & Resort – aktualny regulamin Ośrodków Holiday Park & Resort zamieszczony na stronie internetowej https://holidaypark.pl.


5. REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać do dnia 28.02.2021 r. mailowo na następujący adres mailowy: marketing@galeriakupiecka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie skarżącego.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona wiadomością e-mail.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.


6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:

a) ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwaną dalej Ustawą oraz przepisy wykonawcze wydane do niej;

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.

 1. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji promocyjnej będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji promocyjnej, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.
 3. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Akcji Promocyjnej kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika.
 4. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 5. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w Akcji promocyjnej.
 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Dane osobowe uczestników Akcji promocyjnej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Akcji promocyjnej. 
 10. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Akcji promocyjnej dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych. Dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 6 lat.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji promocyjnej oraz wszelkie informacje dotyczące Akcji promocyjnej dostępne są na stronach internetowych galeriakupiecka.pl, facebook.com/GaleriaKupiecka.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie dostępna na stronach internetowych galeriakupiecka.pl, facebook.com/GaleriaKupiecka.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu obsługi akcji promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji.
 4. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Voucheru prezentowego Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem.
 5. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2021 r.

GALERIA KUPIECKA | ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock | Regulamin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.