aktualności

Wybierz jesienną stylizację Galerii Kupieckiej!

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj nagrodę!

Jesień zawitała również do Galerii Kupieckiej. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować konkurs dla naszych klientów.

Co należy zrobić aby wziąć w nim udział?
Wystarczy w dniach 9-17 października 2020 dokonać jednorazowo w Galerii Kupieckiej zakupów o wartości minimum 100 zł.
Następnie w dniach 16-17 października 2020 należy zgłosić się do punktu obsługi akcji promocyjnej z Dowodem Zakupu i zarejestrować się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, zagłosować na najlepszą stylizację Sklepu, własnoręcznie się podpisać, zatwierdzając tym samym poprawność uzupełnionych danych osobowych i kontaktowych oraz wypełnić Kartę konkursową (zaznaczyć najlepszą stylizację) i uzasadnić wybór.
Nagrodą w konkursie jest bon prezentowy o wartości 100 zł, 200 zł oraz 300 zł

Wszystkich zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy wygranej.


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „JESIENNA STYLIZACJA GALERII KUPIECKIEJ”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn. „Jesienna stylizacja Galerii Kupieckiej” w Galerii Handlowej Galeria Kupiecka w Otwocku organizowanej przez spółkę WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533037, NIP: 5322050124, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Organizator- spółka WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 2. Akcja promocyjna – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników polegająca na możliwości uzyskania bonu prezentowego na zakupy po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 3. Bon prezentowy – bon wręczany przez pracownika Organizatora o wartości 100 zł, 200 zł lub 300 zł. Bon można zrealizować w Sklepach.
 4. Uczestnik – każda osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji promocyjnej za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 5. Punkt obsługi akcji promocyjnej – oznaczone miejsce w Galerii Kupieckiej, czynne w dniach 16-17.10.2020 r., w którym hostessa będzie obsługiwać Uczestników Akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz wydawany Uczestnikowi w Punkcie obsługi akcji promocyjnej po okazaniu paragonu na kwotę minimum 100 zł ze Sklepów.
 7. Karta konkursowa- karta wypełniana przez Uczestnika, dzięki której zostaną wyłonione zwycięskie stylizacje.
 8. Sklepy-  sklepy biorące udział w Akcji promocyjnej, tj.: Unlimited Fashion, Lee Wrangler, Diverse, 50Style, KIK, Medicine, Martes Sport, Top Secret, Vistula, Quiosque, Modo.
 9. Dowód zakupu- paragon lub faktura na kwotę min. 100 zł.

2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

1.Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 09.10.2020 r i trwa do dnia 17.10.2020 r. włącznie.

2. Głosowanie na Kartach konkursowych na najlepszą stylizację odbywa się w dn. 16-17.10.2020 r.

3. Finał Akcji promocyjnej odbędzie się  w dniu 17.10.2020 r. o godzinie: 13:00.

4. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.galeriakupiecka.pl w dniu 17.10.2020.

5. Uczestnicy, którzy zostaną wylosowani, zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

6. Nagrodę będzie można odebrać w biurze administracji centrum handlowego Galeria Kupiecka, ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock (I piętro).

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:
  1. dokonać jednorazowo zakupów na kwotę o wartości minimum 100 zł w Centrum Handlowym Galeria Kupiecka w dniach 9-17.10.2020
  1. w dniach 16-17.10.2020 zgłosić się do Punktu obsługi akcji promocyjnej z Dowodem Zakupu i zarejestrować się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (podać imię i nazwisko oraz przynajmniej jeden  z określonych sposobów kontaktu- tj. adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu), zagłosować na najlepszą stylizację Sklepu, własnoręcznie się podpisać, zatwierdzając tym samym poprawność uzupełnionych danych osobowych i kontaktowych, zobowiązując do stosowania niniejszego  Regulaminu oraz wyrażając zgodę  w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wypełnić Kartę konkursową (zaznaczyć najlepszą stylizację) i uzasadnić wybór.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, wypełniając formularz zgłoszeniowy w sposób wskazany w pkt. 1.lit. b).
 3. Komisja Konkursowa wybierze 3 zwycięzców, w tym:
  1. 1 zwycięzca otrzyma bon o wartości 100 zł do realizacji w Sklepie na który oddał głos.
  1. 1 zwycięzca otrzyma bon o wartości 200 zł do realizacji w Sklepie na który oddał głos.
  1. 1 zwycięzca otrzyma bon o wartości 300 zł do realizacji w Sklepie na który oddał głos.
 4. Jeden uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie. Nagrody mogą być odebrane osobiście przez Uczestników w dniu finału Akcji promocyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia Finału Akcji promocyjnej.
 6. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana w terminie wskazanym w pkt. 4 roszczenie o jej wydanie wygasa, a jej własność przechodzi na Organizatora.
 7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5. REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać do dnia  31.10.2020
  1. na piśmie na adres: WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock lub
  1. mailowo na następujący adres mailowy: marketing@galeriakupiecka.pl
 2. Reklamacje należy zgłaszać z dopiskiem: korespondencja dotyczy reklamacji w Akcji promocyjnej „JESIENNA STYLIZACJA GALERII KUPIECKIEJ”.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji oraz żądanie skarżącego.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:
 2. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwaną dalej Ustawąoraz przepisy wykonawczewydane do niej;
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.
 4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 5. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.
 6. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika.
 7. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
 11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 12. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu. 
 13. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych. Dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 6 lat.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji promocyjnej oraz wszelkie informacje dotyczące Akcji promocyjnej dostępne w następujących sklepach Galerii Kupieckiej: Unlimited Fashion, Lee Wrangler, Diverse, 50Style, KIK, Medicine, Martes Sport, Top Secret, Vistula, Quiosque, Modo, oraz na stronach internetowych galeriakupiecka.pl, facebook.com/GaleriaKupiecka.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie dostępna w sklepach Unlimited Fashion, Lee Wrangler, Diverse, 50Style, KIK, Medicine, Martes Sport, Top Secret, Vistula, Quiosque, Modo oraz na stronach internetowych galeriakupiecka.pl, facebook.com/GaleriaKupiecka.
  1. Organizator ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu obsługi akcji promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji.
  1. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Bonu prezentowego Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym w szczególności fałszowania Dowodów zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej).
  1. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.
  1. Akcja promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, a także nie jest konkursem w rozumieniu przepisów prawa.
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2020

GALERIA KUPIECKA | ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock | Regulamin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.