aktualności

Konkurs z okazji Dnia Matki – wygraj stylowy rower

Z okazji Dnia Matki w Galerii Kupieckiej jest organizowany konkurs. Nagrodą są stylowe rowery miejskie.

Przede wszystkim, w tym wyjątkowym dniu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom. Życzymy przede wszystkim radości, zdrowia, czasu dla siebie i spełnienia marzeń. Być może takim marzeniem jest właśnie rower miejski, który jest do wygrania w naszym konkursie.

Co należy zrobić?
Wystarczy wypełnić kwestionariusz, który od jutra, czyli 26 maja br. znajdziecie Państwo na terenie Galerii Kupieckiej, stronie www.galeriakupiecka.pl lub na naszym funpage facebook.com/GaleriaKupiecka. Należy wpisać jedynie Imię i Nazwisko, nr telefonu oraz aktualnego maila.
W najbliższą sobotę 30 maja o godz. 12:00 zobaczycie na żywo na naszym funpagu relację z losowania nagród.
Wszystkich zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy wygranej.


Regulamin

konkursu promocyjnego dla Klientów Galerii Handlowej „Galeria Kupiecka” pod nazwą „Dzień Matki w Galerii Kupieckiej” („Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą „Dzień Matki w Galerii Kupieckiej”, zwanego dalej „Konkursem” jest WOT-INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 19 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533037, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5322050124 oraz numer statystyczny REGON 3360097710 („Organizator”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konkursie należy przez to rozumieć konkurs organizowany przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Galerii Handlowej „Galeria Kupiecka”, prowadzonej przez WOT-INVEST Sp. z o.o., położonej przy ul. Kupieckiej 2, 05-400 Otwock.
 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zamieszkała w terminie organizowania Konkursu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umów o pracę, jak i wszelkich umów cywilnoprawnych a także osoby współpracujące przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny, jak również osoby wykonujące pracę na rzecz Organizatora jako pracodawcy użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 594). Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych Zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 4. Możliwość skorzystania z Konkursu przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Czas trwania i miejsce konkursu

 1. Konkurs trwać będzie w okresie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 maja 2020 roku.
 2. Finał konkursu będzie miał miejsce dnia 30 maja 2020 r.
 3. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.galeriakupiecka.pl w dniu 30 maja 2020 roku o godz. 12.00.
 4. Uczestnicy, którzy zostaną wylosowani, zostaną powiadomieni mailowo oraz zostanie ukazana informacja na stronie internetowej www.galerakupiecka.pl oraz na stronie facebook.com/galeriakupiecka.
 5. Nagrodę będzie można odebrać w biurze Galerii Handlowej „Galeria Kupiecka” mieszczącym się w budynku Galerii handlowej „Galeria Kupiecka” znajdującym się na pierwszym piętrze w dni otwarcia galerii w godzinach 9:00-17:00

§3
Komisja konkursowa

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa w składzie:
  – Wojciech Krawczyk – przewodniczący Komisji
  – Krzysztof Kiewicz – członek Komisji
  – Olga Saracen – członek Komisji
 1. Posiedzenia Komisji nie są jawne.

§4
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem aktualnych danych osobowych:
 1. ON-LINE dostępnego na stronie internetowej www.galeriakupiecka.pl, lub
 2. na facebook’u facebook.com/galeriakupiecka, lub
 3. na terenie Galerii Handlowej „Galeria Kupiecka” dostępnego w oznaczonych punktach.
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Nagrodą w konkursie są dwa rowery marki Maxim Superb MC steel.
 3. Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody – rower i voucher.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy w sposób wskazany w pkt. 1.
 5. Jeden uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny. Nagrody mogą być odebrane osobiście przez zwycięzców Konkursu w dniu finału Konkursu lub w ciągu 1 miesiąca od dnia finału w miejscu wskazanym w §2 ust. 5. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym roszczenie o jej wydanie wygasa a jej własność przechodzi na Organizatora.
 7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 8. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wypełnienie warunków wskazanych w pkt 1 powyżej, jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:
 1. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwaną dalej Ustawąoraz przepisy wykonawczewydane do niej;
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.
 1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.
 3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika.
 4. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 5. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu.
 10. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych. Dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 30 dni.
 11. W razie wyrażenia zgody przez osobę biorącą udział w Konkursie na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata.

§6
Postępowania reklamacyjne

 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres ul. Kupiecka 2 w Otwocku z dopiskiem „Dzień Matki w Galerii Kupiecka”, do dnia 1 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym ustępie adres.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi listem poleconym lub na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 2. Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku.


GALERIA KUPIECKA | ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock | Regulamin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.