aktualności

Galeria Kupiecka rozdaje choinki!

Święta tuż, tuż… Chcemy Was obdarować żywymi, pachnącymi i pięknymi choinkami.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świąteczne drzewko?

– do 23.12.2020 r. zrób jednorazowe zakupy za minimum 300 zł,

– w dniach 05-23.12.2020 r. zgłoś się z paragonem do Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej w Top Cafe (w godzinach otwarcia kawiarni) i odbierz kupon upoważniający do odbioru choinki,

– od 18.12.2020 r. w godzinach 10:00-19:00 odbierz choinkę na zewnętrznym parkingu Galerii Kupieckiej, od ul. Staszica.

Pamiętajcie ilość choinek jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „GALERIA KUPIECKA ROZDAJE CHOINKI”

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn. „Galeria Kupiecka rozdaje choinki” w Galerii Handlowej Galeria Kupiecka w Otwocku organizowanej przez spółkę WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533037, NIP: 5322050124, REGON: 360097710 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Organizator – spółka WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku.
 2. Akcja Promocyjna – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników polegająca na możliwości uzyskania choinki po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 3. Choinka – żywe drzewko świerku pospolitego 120-180 cm.
 4. Uczestnik – każda osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.
 5. Punkt obsługi Akcji Promocyjnej – kawiarnia Top Cafe w Galerii Kupieckiej,
  w którym przedstawiciel Organizatora będzie obsługiwać Uczestników Akcji Promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Kupon – jednorazowy kupon wręczany przez pracownika Organizatora
  w Punkcie obsługi Akcji Promocyjnej, upoważniający do uzyskania Choinki
  w Galerii Kupieckiej.
 7. Dowód zakupu – paragon lub faktura na kwotę min. 300 zł.

2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego Galeria Kupiecka w Otwocku.
 2. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 1.12.2020 r. i trwa do dnia 23.12.2020 r. włącznie lub do wyczerpania zapasu Choinek.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który od dnia 1.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r. włącznie dokona jednorazowo zakupów za minimum 300 zł (kwota na jednym Dowodzie zakupu) w sklepach i punktach usługowych Centrum Handlowego Galeria Kupiecka otrzyma Kupon.
 2. W dniach 05-23.12.2020 r. należy zgłosić się do Punktu obsługi akcji promocyjnej i okazać przedstawicielowi Organizatora Dowód zakupu. Przedstawiciel Organizatora przybija pieczątkę na Dowodzie zakupu i wydaje Kupon.
 3. Kupon jest jednorazowy.
 4. Kupon nie jest zwracany Uczestnikowi Akcji promocyjnej.
 5. Liczba Kuponów jest ograniczona i za ich bezpośrednią dystrybucję odpowiedzialny jest Organizator.
 6. Choinki będą rozdawane na parkingu zewnętrznym Centrum Handlowego Galeria Kupiecka od ul. Staszica, od 18.12.2020 r. w godzinach 10:00-19:00.
 7. Po przekazaniu Kuponu przedstawicielowi Organizatora Uczestnik otrzyma Choinkę.
 8. Uczestnik, który zrobił zakupy za min. 300 zł upoważniony jest do odbioru tylko jednej Choinki.
 9. Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 300 zł (wielokrotność kwoty 300 zł) nie upoważniają do otrzymania kolejnych kuponów na Choinkę.

4. REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać do dnia 30.12.2020 na piśmie na adres: WOT-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock)
 2. Reklamacje należy zgłaszać z dopiskiem: korespondencja dotyczy reklamacji w Akcji promocyjnej „GALERIA KUPIECKA ROZDAJE CHOINKI”.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:
 2. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwaną dalej Ustawąoraz przepisy wykonawczewydane do niej;
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.
 4. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji promocyjnej będą przetwarzane w celach przeprowadzenia tej akcji, wydania, odbioru choinki i procedury reklamacyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 5. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.
 6. Dane osobowe osób biorących udział w Akcji promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem Akcji promocyjnej w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres e-mail, adres Uczestnika.
 7. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Akcji promocyjnej.
 11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 12. Dane osobowe uczestników Akcji promocyjnej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych.
 13. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Akcji promocyjnej dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych. Dane mogą być przechowywane nie dłużej niż 6 lat.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji promocyjnej oraz wszelkie informacje dotyczące Akcji promocyjnej dostępne są na stronach internetowych galeriakupiecka.pl oraz facebook.com/GaleriaKupiecka.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia czasu trwania Akcji promocyjnej, jeśli Choinki zostaną rozdane wcześniej. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie dostępna na stronach internetowych galeriakupiecka.pl oraz facebook.com/GaleriaKupiecka. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na wskazanych stronach internetowych.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Akcji promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu obsługi akcji promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji.
 4. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Kuponu Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym w szczególności fałszowania Dowodów zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej).
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2020 r.

GALERIA KUPIECKA | ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock | Regulamin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.