REGULAMIN

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GALERII KUPIECKIEJ W MIEŚCIE OTWOCK

Postanowienie wstępne

 1. Właścicielem witryny internetowej galeriakupiecka.pl jest spółka WOT Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (ul. Stefana Żeromskiego 19, 05-400 Otwock).
 2. Korzystając ze strony internetowej galeriakupiecka.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
 3. Właściciel witryny internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 4. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej galeriakupiecka.pl. Każdy użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania usług dostępnych na stronie internetowej, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej galeriakupiecka.pl może uzyskać dostęp do następujących usług:
  a) dostępu do informacji o centrum handlowym Galeria Kupiecka;
  b) dostępu do planu centrum handlowego Galeria Kupiecka;
  c) dostępu do listy sklepów znajdujących się na terenie centrum handlowego Galeria Kupiecka;
  d) dostępu do informacji o aktualnych promocjach i rabatach obowiązujących w sklepach znajdujących się na terenie centrum handlowego Galeria Kupiecka;
  e) dostępu do aktualnych informacji dotyczących między innymi godzin otwarcia sklepów znajdujących się na terenie centrum handlowego Galeria Kupiecka i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie centrum handlowego Galeria Kupiecka;
  f) dostępu do informacji na temat lokalizacji centrum handlowego Galeria Kupiecka, jego estetyce i stylizacji architektonicznej;
  g) możliwości pobrania logotypu centrum handlowego Galeria Kupiecka oraz planu centrum handlowego Galeria Kupiecka.
 6. Korzystanie ze strony internetowej galeriakupiecka.pl wymaga posiadania urządzeń elektronicznych (komputer, iPad, etc.) o zaprezentowanych poniżej wymaganiach technicznych:
  1. Chrome w wersji 11 lub wyższej,
  2. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej,
  3. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej,
  4. Safari w wersji 5 lub wyższej.
 7. Koszt transmisji danych wymaganych do skorzystania ze strony internetowej galeriakupiecka.pl pokrywa użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usług telekomunikacyjnych.
 8. Niedozwolone jest publikowanie przez użytkownika na stronie internetowej galeriakupiecka.pl treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a) wulgaryzmów i treści obscenicznych,
  b) nawołujących na nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, narodowość, orientację seksualną oraz wyznanie religijne,
  c) propagujących totalitarny ustrój Państwa,
  d) stanowiących reklamę ukrytą,
  e) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  f) treści zachęcających do popełnienia czynu zabronionego.
 9. Osoba, która poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona na stronie internetowej galeriakupiecka.pl jest niezgodna z przepisami prawa lub regulaminem może zgłosić zaistniałe naruszenie na adres poczty elektronicznej marketing@galeriakupiecka.pl


Definicje

Na potrzeby Regulaminu wskazane niżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Właściciel strony internetowej – spółka WOT Invest sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej galeriakupiecka.pl
 3. Strona internetowa – oznacza niniejszą stronę, dostępną w sieci Internet pod adresem galeriakupiecka.pl
 4. Użytkownik – oznacza osobę, która za pomocą sieci Internet korzysta z funkcjonalności strony internetowej galeriakupiecka.pl.
 5. Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.
 6. Centrum handlowe – oznacza centrum handlowe Galeria Kupiecka, mieszczące się przy ulicy Kupieckiej 2 w Otwocku.


Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na niniejszej stronie internetowej jest spółka WOT Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku. Dane kontaktowe: WOT-INVEST sp. z o.o., ul. Żeromskiego 19, 05-400 Otwock
 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje za zgodą użytkownika strony internetowej w celu udostępnienia jej funkcjonalności.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.


Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych znajdujących się na stronie internetowej stanowią własność WOT Invest sp. z o.o. lub WOT Invest sp. z o.o. posiada inny tytuł prawny do nich  i wymagają zezwolenia na ich wykorzystywanie udzielonego przez właściciela strony internetowej.
 2. Użytkownik może pobierać logo centrum handlowego Galeria Kupiecka i inne treści objęte prawami autorskimi i udostępniać je osobom trzecim jedynie w celach informacyjnych.
 3. Użytkownik bez uprzedniej zgody właściciela strony internetowej wyrażonej na piśmie nie może:
  a) wykorzystywać strony internetowej do celów komercyjnych;
  b) modyfikować treści zawartych na stronie internetowej i włączać ich do stron internetowych osób trzecich.


Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej użytkownik może zgłaszać:
  a) listownie – na adres Galeria Kupiecka, ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock,
  b) w drodze wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej marketing@galeriakupiecka.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej i opis problemu będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Inne powiadomienia i zapytania dotyczące funkcjonalności strony internetowej można kierować na adres poczty elektronicznej marketing@galeriakupiecka.pl

Odpowiedzialność

 1. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych na stronie internetowej,
  b) naruszenie praw osób trzecich przez użytkownika.
  c) szkody poniesione przez użytkownika spowodowane włamaniami do systemu oraz zainfekowaniem systemu użytkownika oprogramowaniem wirusowym.
 2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników na stronie internetowej.


Pliki cookies

 1. Administrator danych osobowych korzysta w plików cookies w celu dostosowania funkcjonalności strony internetowej do preferencji użytkownika, jak również do celów statystycznych.
 2. Użytkownik korzystający ze strony internetowej może wyłączyć przechowywanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.


Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, w języku polskim na stronie internetowej galeriakupiecka.pl
 2. Niniejszy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony. Tekst ujednolicony zmienionego regulaminu będzie udostępniony na stronie internetowej galeriakupiecka.pl
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


REGULAMIN PARKINGU W OBIEKCIE GALERIA KUPIECKA W OTWOCKU

§1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady korzystania z miejsc parkingowych w Centrum Handlowym Galeria Kupiecka w Otwocku (dalej „Obiekt”) oraz Dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Obiektu. Regulamin obowiązuje na terenie całego Obiektu.
 2. Podmiotem zarządzającym Parkingiem i Drogami wewnętrznymi jest spółka WOT-INVEST sp. z o.o. (dalej „WOT-INVEST”).
 3. Teren parkingu jest terenem prywatnym.
 4. Parking jest parkingiem płatnym, NIESTRZEŻONYM.
 5. Wjazd na teren Parkingu lub Dróg Wewnętrznych, lub pozostawienie Pojazdu na Parkingu nie skutkuje zawarciem pomiędzy WOT-INVEST a Korzystającym z Parkingu umowy przechowania Pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy rodzącej zobowiązania lub odpowiedzialność na zasadach innych niż określone niniejszym Regulaminem. 
 6. WOT-INVEST ma prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu. 

O wprowadzonych zmianach WOT-INVEST powiadomi niezwłocznie Korzystających z Parkingu. 

§2

Definicje

 1. Administracja – oznacza komórkę zarządzającą Obiektem wyznaczoną do tego przez WOT-INVEST.
 2. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres przez jaki Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego rozpoczynjący się z chwilą wjazdu na Parking a kończący z chwilą wyjazdu Pojazdu z Parkingu, nie dłuższy jednak niż 12 godzin.
 3. Części wspólne – oznaczają teren Obiektu z pominięciem lokali najemców oraz powierzchni przeznaczonych do wyłącznego użytkowania Wynajmującego. 
 4. Droga Wewnętrzna – jest to droga dojazdowa prowadząca do Parkingu lub Strefy dostaw, zlokalizowana na terenie Obiektu.
 5. Korzystający z Parkingu – właściciel Pojazdu lub inna osoba, która wjeżdża Pojazdem na Parking jako kierowca lub pasażer. 
 6. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na terenie Obiektu.
 7. Obiekt – oznacza budynek oraz teren przyległy do Galerii Kupieckiej w Otwocku przy ul. Kupieckiej 2, będący własnością spółki WOT-INVEST sp. z o.o.;
 8. Opłata Porządkowa – opłata w wysokości 100 złotych, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Opłata Parkingowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Korzystającego z Parkingu, zależna  od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej w niniejszym regulaminie.
 10. Parking – teren wyznaczony przez Administrację przeznaczony do parkowania i postoju Pojazdów. 
 11. Parkometr – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu, przystosowane do pobierania Opłaty Parkingowej należnej za najem Miejsca parkingowego (instrukcja obsługi Parkometru umieszczona jest na Parkometrze).
 12. Pojazd – silnikowy środek transportu, rower, hulajnoga lub inny.
 13. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego.
 14. Strefa dostaw – wydzielona część Obiektu przeznaczona do rozładunku/załadunku pojazdów.
 15. Substancja niebezpieczna – oznacza substancję lub związek chemiczny, produkt, odpad, półprodukt, który ze względu na swoje właściwości może spowodować zagrożenie mienia, życia lub zdrowia ludzi, a także skażenie środowiska.

§3

Korzystanie z  Miejsca Parkingowego

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Korzystający z Parkingu zawiera z WOT-INVEST umowę na korzystanie z  Miejsca Parkingowego na Czas Postoju Pojazdu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz  powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
 2. Korzystający z Parkingu poprzez wjazd na Parking akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się  bezwzględne ich przestrzegać, a w razie ich naruszenia upoważnia Administrację do zastosowania sankcji przewidzianych w Regulaminie. 
 3. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach parkingowych.

§4

Opłata Parkingowa

 1. Na terenie Obiektu obowiązują opłaty za parkowanie określone w §10.
 2. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę Parkingową odpowiednio dla danego planowanego Czasu Postoju Pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na Parkometrze.
 3. Opłatę Parkingową uiszcza się poprzez wpłacenie odpowiedniej kwoty do Parkometru.
 4. Dowodem uiszczenia Opłaty Parkingowej jest bilet parkingowy wydawany przez parkometr po uiszczeniu Opłaty Parkingowej.
 5. Opłata Parkingowa dotyczy wyłącznie Parkingu podziemnego.

§5

Czas postoju pojazdu

 1. Korzystający z Parkingu mają prawo do pozostawienia pojazdów na Parkingu wyłącznie w godzinach otwarcia Obiektu. 
 2. Również w godzinach otwarcia Obiektu  WOT-INVEST przysługuje uprawnienie do tymczasowego zamknięcia Parkingu ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub prace prowadzone na terenie Parkingu. Poza godzinami otwarcia Obiektu oraz w czasie gdy Parking pozostaje zamknięty, nie ma możliwości dostępu do Pojazdów pozostawionych tam wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 3. Maksymalny nieprzerwany czas postoju Pojazdu wynosi 12 godzin, po upływie tego okresu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić pojazdem Parking. W przypadku nieopuszczenia Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie i zobowiązany będzie do uiszczenia odszkodowania w wysokości 20 zł za każdą rozpoczęta godzinę oraz Kary Porządkowej, stosownie do §8.
 4. W czasie 15 minut od dokonania opłaty za parkowanie, Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem Parking. Jeżeli wyjazd z Parkingu nie nastąpi w czasie o którym mowa w zdaniu poprzednim, naliczana będzie dalej, za kolejny okres,  Opłata Parkingowa.

§6

Obowiązki Korzystającego z Parkingu

 1. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Korzystający z Parkingu posiadający ważną kartę parkingową, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu (Dz.U. z 2016 r., , poz. 1438), umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. WOT-INVEST zastrzega sobie prawo ogrodzenia każdego z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 2. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkingowej i innych opłat wskazanych w niniejszym regulaminie.
 3. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.
 4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.
 5. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli Korzystający z Parkingu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu lub na Drogach Wewnętrznych w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu Korzystających z Parkingu lub innych klientów Centrum Handlowego, a w szczególności zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu, WOT-INVEST będzie uprawniony do wezwania odpowiednich podmiotów w celu odholowania takiego pojazdu – na koszt i ryzyko Korzystającego z Parkingu– na prowadzony w tym celu parking. 
 6. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników Administracji. 
 7. Administracja jest uprawniona do naliczenia Opłaty Porządkowej w przypadku pojazdów korzystających z parkingu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§7

Zasady korzystania z Parkingu

 1. WOT-INVEST nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Pojeździe lub szkody w osobach lub mieniu, powstałe na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych, za wyjątkiem szkód spowodowanych winą umyślną WOT-INVEST lub osób działających na zlecenie WOT-INVEST. W szczególności (ale nie wyłącznie) WOT-INVEST nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu lub mienia znajdującego się w Pojeździe.
 2. Korzystający z Parkingu są  zobowiązani do zabezpieczenia Pojazdu we własnym zakresie.
 3. Korzystający z Parkingu zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), w tym do stosowania się do wszelkich znaków drogowych, ustawionych na Parkingu i Drogach Wewnętrznych oraz zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Korzystający z Parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników obsługi i ochrony Parkingu lub innych osób wyznaczonych przez WOT-INVEST
 4. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość Pojazdów do 10 km/h.
 5. Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych Korzystających z Parkingu lub ich mienia.
 6. Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych oraz pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.
 7. Korzystający z Parkingu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu i Dróg Wewnętrznych, w tym innym Korzystającym z Parkingu i WOT-INVEST. Niezależnie od powyższego Korzystający z Parkingu ponoszą odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych. 
 8. W przypadku dojścia na terenie Parkingu lub Dróg Wewnętrznych do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Korzystającego z Parkingu zobowiązany on będzie – przed opuszczeniem Parkingu lub Dróg Wewnętrznych – do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administracji lub pracownika obsługi lub ochrony Parkingu i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
 9. Na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych zabronione jest: 
  a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, 
  b) picie alkoholu, 
  c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 
  d) tankowanie pojazdów, 
  e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 
  f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, 
  g) mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, 
  h) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania. 
 10. Korzystających z Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania pojazdami napędzanymi gazem propan-butan (LPG) na poziom -1 Parkingu. 
 11. Administracja lub WOT-INVEST  mają prawo do odmówienia wjazdu Pojazdu bez podania przyczyny.

§8

Opłaty porządkowe 

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu Parkingu skutkuje naliczeniem Korzystającemu z Parkingu Opłaty Porządkowej, w tym m. in.  w przypadku, gdy Korzystający z Parkingu zaparkuje Pojazd w niedozwolonym miejscu Administracja jest uprawniona do naliczenia Opłaty Porządkowej.
 2. Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia Opłaty Porządkowej dany Pojazd nie opuści terenu parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata Parkingowa, wówczas Administracja jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Porządkowej oprócz Opłaty Parkingowej.
 3. Potwierdzenie naliczenia Opłaty Porządkowej Administracja umieści na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu. 
 4. Opłatę Porządkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Porządkowej w terminie wskazanym w tym dokumencie którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 5. Wynajmujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych i zastrzeżonych w niniejszym regulaminie Opłat Porządkowych.

§9

Wysokość opłat- cennik 

 1. Za korzystanie z  Parkingu obowiązują następujące Opłaty Parkingowe:
  a. pierwsze 2 godziny parkowania są bezpłatne,
  b. trzecia godzina 3 zł brutto,
  c. czwarta godzina 6 zł brutto,
  d. piąta godzina i każda kolejna 10 zł brutto.
 2. Opłata Porządkowa wynosi 100 zł brutto 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Korzystających z Parkingu.
 2. Każdy Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Faktury VAT wystawiane są po zgłoszeniu na adres mailowy: administracja@galeriakupiecka.pl, zgłoszenie musi zawierać skan lub zdjęcie dowodu opłaty parkingowej oraz wszystkie dane podmiotu który wnioskuje o wystawienie dokumentu.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać na adres mailowy: administracja@galeriakupiecka.pl
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
 
 

 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA CCTV
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny zainstalowany na terenie niniejszego Obiektu jest WOT-INVEST sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 19, 05-400 Otwock (dalej jako „Administratorem”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować po adresem e-mail: iod@wot-invest.pl .
 3. Monitoring prowadzony jest przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie niniejszego obiektu (art. 6 ust 1 pkt f) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.
 4. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zapis udostępniany jest na wniosek organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy, niż to wskazano w pkt 3. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań. Dane zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, jednakże jedynie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania powyższych usług.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 60 dni od dnia zarejestrowania Pani/Pana wizerunku, zastrzeżeniem pkt. 4  zdanie trzecie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo: wglądu do swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu. Powyższe uprawnienia będą realizowane przez administratora, w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 8. Ewentualne podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia/wjazdu na teren Obiektu.
 9. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO;
 

Copyright 2024 © Galeria Kupiecka

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.